ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข
 
ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
 
ส่งเสริมและจัดการศึกษาในท้องถิ่น
 
การส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น