ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างจัดทำป้ายไวนิลฯ สำหรับโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ภาคีเครือข่าย และเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2562 ]จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน สำหรับโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ภาคีเครือข่าย และเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2562 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิลฯ สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ ระยะที่ ๒ (กิจกรรมที่ ๒) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2562 ]จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๕๐ คนๆ ละ ๒๕ บาท จำนวน ๑ มื้อ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ ระยะที่ ๒ (กิจกรรมที่ ๒/ครั้งที่ ๑) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุประปา/อุปกรณ์ประปา (กองช่าง) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2562 ]จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๕๓๑ อน. ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองช่าง (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2562 ]ซื้อน้ำมันสำหรับเครื่องสูบน้ำ สำหรับบริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2562 ]ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2562 ]จ้างจัดทำอาหาร และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัยและประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4