หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม และแก้ไข/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)   10 เม.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรม\"สัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น\"   4 มี.ค. 2562 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ \"แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562\"   7 ก.พ. 2562 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   บันทึกตกลงความร่วมมือ ระหว่างพลังงานจังหวัดอุทัยธานีและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง   19 ธ.ค. 2561 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ\"การแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน\"   6 พ.ย. 2561 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั้วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง)   4 ก.ค. 2561 78
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตามนโยบายส่งเสริมให้คน องค์กร ชุมชน และหน่งงานมีคุณธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและดำรงช   26 มิ.ย. 2561 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   รณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต   8 มิ.ย. 2561 51
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7   4 เม.ย. 2561 102
ข่าวประชาสัมพันธ์   เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)   22 ม.ค. 2561 116
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13