หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
 
     
     
 
     
 
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม และสาธารณูปโภค
 
การพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภคให้มีคุณภาพ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
     
     
 
     
 
การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพัฒนามรดกโลกห้วยขาแข้ง
 
การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 
การส่งเสริม และสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย
 
การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
 
 
     
     
 
     
 
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงอนุรักษ์
 
ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการแก้ไขปัญหาความยากจน