หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
 
     
     
 
     
 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข
 
ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
 
ส่งเสริมและจัดการศึกษาในท้องถิ่น
 
การส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
     
 
 
     
     
 
     
 
การพัฒนาขีดสมรรถนะและความสามารถในการทำงานของบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
 
ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
 
การพัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อการบริหาร
  การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย